Rekrutacja gimnazjum

549

 

Regulamin rekrutacji

do Gimnazjum Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Poznaniu

na rok szkolny 2016/2017

I. INFORMACJE WSTĘPNE

1. Zasady przyjmowania kandydatów do Gimnazjum Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Poznaniu na rok szkolny 2015/16 przygotowano na podstawie art. 9 ust. 2 i art. 20 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 357), Statutu Gimnazjum Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Poznaniu oraz Zarządzenia nr 110.1.4.2016 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2016r

2. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

3. Gimnazjum Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej jest placówką publiczną jednak nie bierze udziału w rekrutacji elektronicznej. Każdy kandydat musi sam zadbać o to, by złożyć dokumenty zgodnie z obowiązującymi w szkole zasadami.

4. Szkoła przyjmie do klas pierwszych 80 uczniów, którzy zdobędą największą liczbę punktów. Liczba klas żeńskich i męskich uzależniona jest od proporcji dziewcząt i chłopców wśród kandydatów.

5. Nie bierzemy pod uwagę punktów ze sprawdzianu szóstoklasisty.

6. Drzwi otwarte odbędą się w dniach:

16.02.2016r. (wt.) w godz. 9.00 – 13.30

09.03.2016r. (śr.) w godz. 9.00 – 13.30

06.04.2016r. (śr.) w godz. 9.00 – 13.30

14.04.2016r. (czw.) w godz. 9.00 – 13.30 

II. KRYTERIA NABORU 

1. Uczeń otrzymuje punkty:

 

KATEGORIA ZASADA PRZELICZANIA LICZBA PUNKTÓW

średnia ocen

z półrocza klasy VI

liczbę punktów stanowi średnia wszystkich ocen zaokrąglona do jednego miejsca po przecinku maksymalnie 6 pkt.
Zachowanie
z półrocza klasy VI
za zachowanie wzorowe – 4 pkt. bardzo dobre – 3 pkt., dobre – 2 pkt. maksymalnie 4 pkt.
konkursy
wiedzy, artystyczne i zawody sportowe (od 4 klasy SP)
etap ogólnopolski 4 pkt.
etap wojewódzki 3 pkt.
etap powiatowy 2 pkt.
konkursy szkolne, międzyszkolne
i parafialne – 1 pkt. za każde udokumentowane osiągnięcie do 10 miejsca włącznie
maksymalnie 4 pkt.
aktywności
wolontariat, harcerstwo, chór, działalność artystyczna, służba liturgiczna, sport, samorząd, itp. (od 4 klasy SP)
2 pkt. za każde udokumentowane działanie trwające przynajmniej rok (zaświadczenie
o aktywności kandydata jest do pobrania w tabeli
TERMINARZ REKRUTACJI)
maksymalnie 6 pkt.

2. Laureaci konkursów organizowanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty otrzymują maksymalną ilość punktów za średnią ocen i konkursy czyli 10 pkt., finaliści otrzymują maksymalną ilość pkt. za konkursy czyli 4pkt.

3. O kolejności przyjmowania do szkoły decyduje liczba uzyskanych punktów rekrutacyjnych.

4. W przypadku takiej samej liczby pkt. o przyjęciu kandydata do szkoły decyduje punktacja zachowania, następnie punktacja aktywności.

5. Pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci pracowników szkoły, dzieci pochodzące z rodzin wielodzietnych (troje i więcej) i z rodzin zastępczych z zastrzeżeniem, że nie oznacza to automatycznego przyjęcia do szkoły, a kandydaci osiągnęli przynajmniej 70% punktów rekrutacyjnych i wykazali się zachowaniem przynajmniej dobrym.

6. Rozmowy prowadzone z kandydatem i jego rodzicami przez komisję rekrutacyjną są pierwszym spotkaniem z zainteresowanym nauką w naszej szkole i mają na celu wzajemne zapoznanie się. Nie są one punktowane.

7. Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo dysponowania 10% miejsc w danym roku szkolnym.

8. Pierwszym językiem obowiązkowym w szkole jest język angielski – grupa początkująca i kontynuacja. Drugi język obowiązkowy uczniowie mogą wybrać spośród następujących: j. niemiecki – grupa początkująca i kontynuacja, j. francuski, j. hiszpański i j. włoski – grupa początkująca.

III.TERMINARZ REKRUTACJI

DATA WYDARZENIE UWAGI

 16 II 2016 r.

rozpoczęcie rekrutacji, początek składania dokumentów – podanie i życioryspobierz
– 2 zdjęcia legitymacyjne
– karta kandydata
pobierz
– ankieta
pobierz
– potwierdzenie rejonizacji ucznia
pobierz
– odpis aktu urodzenia
– wykaz ocen z przedmiotów i zachowania z półrocza VI klasy potwierdzony przez szkołę
– opinia wychowawcy
– zaświadczenie o aktywnościach kandydata
pobierz
– kopie dyplomów (do maksymalnie czterech punktów)
III – VI 2016 r. rozmowy komisji rekrutacyjnej
z kandydatem i jego rodzicami – po wcześniejszym złożeniu dokumentów
rozmowa umówiona telefonicznie
61 8528948 lub osobiście podczas składania dokumentów (pon.- pt. w godz.10.00 -15.30)
10 VI 2016 r. zakończenie czasu składania dokumentów dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane
24 VI  – 28 VI 2016 r. złożenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły i wyników sprawdzianu oraz karty zdrowia ucznia i opinii PPP (jeśli kandydat posiada) jako potwierdzenie woli uczęszczania do szkoły  

29 VI 2016r.

g. 10.00

ogłoszenie listy uczniów zakwalifikowanych do szkoły
29 i 30 VI br. –  możliwość uzyskania informacji o otrzymanej ilości punktów rekrutacyjnych
lista będzie wywieszona
w szkole

07 VII 2016r. 

g. 10.00

ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły lista będzie wywieszona
w szkole
07 VII 2016r. g. 16.00 obowiązkowe spotkanie rodziców i kandydatów
z dyrektorem (aula szkolna)
*spotkanie z krawcową dla uczennic
* zamówienie bluz szkolnych dla chłopców
* testy z języków obcych:
– j. angielski wszyscy
– j. niemiecki osoby, które chcą kontynuować naukę

IV. PROCEDURA ODWOŁAWCZA

1. Szkoła nie uczestniczy w rekrutacji elektronicznej, dlatego procedura odwoławcza jest możliwa tylko w sytuacji zwolnienia miejsc przez uczniów, którzy już się zakwalifikowali.

2. Wnioski do Komisji Rekrutacyjnej można składać w ciągu 7 dni od podania informacji o wolnych miejscach (07 VII 2016r.).

3. Komisja Rekrutacyjna ma obowiązek odpowiedzieć na wniosek w terminie 14 dni.

Zatwierdził dyrektor szkoły dnia 02 lutego 2016 r.